Schrijf je nu in voor het Sportfestival van 2024!

Klachtenregeling

Sport-BSO Teamplayers heeft in het kader van de Wet Kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld (zie hiervoor het Model klachtenreglement). Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan de klacht ingediend worden bij de coördinatoren. Dit kan enkel schriftelijk via het klachtenformulier. Deze stuur je op naar info@sportbsoteamplayers.nl en wij zullen de klacht vervolgens in behandeling nemen.
Tevens is Sport-BSO Teamplayers aangesloten bij De Geschillencommissie Kinderopvang. Vanaf 1 september 2021 worden klachten hier behandeld. Sport-BSO Teamplayers heeft een registratieovereenkomst bij De Geschillencommissie Kinderopvang.

De Geschillencommissie  Kinderopvang
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel: 0703105310
www.degeschillencommissie.nl

Hoe je een klacht indient bij De Geschillencommissie Kinderopvang vind je zowel op bovenstaande website, als op de website van het Klachtenloket Kinderopvang.